آمار بازدیدکنندگان

1
34
122429

دروس نیم سال 941:

 

نیمسال اول

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

نوع درس

کد  درس

ردیف

عملی

نظری

-

-

3

ریاضیات عمومی

پایه

1425101

1

-

1

2

جانورشناسی

پایه

1425102

2

-

1

2

میکروبیولوژی عمومی

پایه

1425103

3

-

1

2

گیاهشناسی 1

پایه

1425104

4

-

-

3

شیمی عمومی

پایه

1425105

5

-

-

2

انسان در اسلام

عمومی

3500102

6

-

-

2

آشنایی با دامپروری ایران

تخصصی

1425134

7

-

3

16

جمع واحد                19

 

تماس با ما