آمار بازدیدکنندگان

3
47
122442

دروس نیم سال 941:

 

نیمسال هفتم

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

نوع درس

شماره درس

ردیف

عملی

نظری

فیزیک عمومی

1

2

هوا و اقلیم شناسی

اصلی

1425126

1

-

-

2

تکنیک های تولید مثل

انتخابی

1425137

2

-

1

1

پرورش جوجه های گوشتی

انتخابي

1425154

3

اصول تغدیه و اصول اصلاح

1

2

پرورش گوسفند

تخصصی

1425146

4

جانورشناسی

1

2

پرورش زنبور عسل

تخصصی

1425149

5

اصول تغدیه و اصول اصلاح

1

1

پرورش بز

تخصصی

1425147

6

-

-

3

فارسی عمومی

عمومی

3500118

7

 

5

13

جمع                  18   

 

تماس با ما