آمار بازدیدکنندگان

1
32
122427

دروس نیم سال 941:

 

نیمسال پنجم

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

نوع درس

کد  درس

ردیف

عملی

نظری

خوراک و خوراک دادن،اصول تغذیه

1

2

جیره نویسی دام و طیور

تخصصی

1425118

1

تشریح و فیزیولوژی،بیوشیمی

1

2

فیزیولوژی تولید مثل

تخصصی

1425119

2

تشریح و فیزیولوژی و جانور شناسی

1

1

رفتارشناسی

تخصصی

1425148

3

اصول ژنتیک

-

4

اصول اصلاح دام و طیور

تخصصی

1425125

4

-

1

2

پرورش آبزیان

تخصصی

1425117

5

-

-

2

تاریخ امامت

عمومی

3500110

6

-

-

2

اصول پرواربندي

انتخابی

 

7

 

4

15

جمع واحد             19

 

تماس با ما