آمار بازدیدکنندگان

1
42
122437

دروس ارائه شده در نيمسال 941:

 

گرايش تغذيه طیور

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

نوع درس

کد  درس

ردیف

عملی

نظری

-

-

2

تغذيه تكميلي

 

1435104

1

-

-

3

بيوشيمي تکمیلی

 

1435101

2

-

-

3

روش هاي پيشرفته آماري

 

1435103

3

-

-

2

روش تحقيق

 

1430020

4

-

-

2

ژنتیک جمعیت

 

1435105

5

-

-

12

جمع واحد           

 

تماس با ما