آمار بازدیدکنندگان

1
29
122424

دروس نیم سال 941:

 

نیمسال سوم

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

نوع درس

کد  درس

ردیف

عملی

نظری

شیمی آلی

1

2

اصول تغذیه دام و طیور

تخصصی

1425111

1

-

-

3

اصول ژنتیک دام و طیور

تخصصی

1425108

2

شیمی آلی

-

3

بیوشیمی

پایه

1425113

3

-

1

2

فیزیک عمومی

پایه

1426104

4

-

-

2

عوامل محيطي و تنش

تخصصی

1425121

5

-

1

1

بیماریهای دام و طیور

تخصصی

1425116

6

-

-

2

دانش خانواده و جمعیت

عمومی

3500124

7

-

3

15

جمع واحد              18

 

تماس با ما